Korleder
Sonja Edeling Nielsen
75 64 86 68
28 28 62 50
sonja.edeling@stofanet.dk

Ibena-Koret har fået ny Bestyrelse:

Formand:
Hanne Andersen
31 32 16 34
kerahan@gmail.com

Sekretær:
Kirsten Rasmussen
75 64 74 96
20 81 06 55
kirsten@pblsoft.dk

Kasserer
Morten Svendsen
50 38 34 83
mortensvende@gmail.com

Charlotte E. Møgelvang
29 82 33 41
cogcpape@gmail.com

Lilian Jørgensen
61 41 86 53
lilianjorgensen@hotmail.com

                                                                                                                                

 

Vedtægter for foreningen Ibena-Koret

§ 1 . Navn
Foreningens navn er Ibena-Koret

§ 2. Tilhørsforhold
Koret er en selvstændig forening under Horsens Kommune

§ 3. Formål
Foreningens formål er at styrke interessen for korsangens betydning, primært i lokalområder, samt styrke det kulturelle samkvem med andre kor.

§ 4. Kontingent
Ved indtræden i foreningen betales et kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen. Der betales kontingent for en hel sæson fordelt over to gange. Ved sæsonstart og 2. gang den første uge i januar.

§ 5. Medlemmer
Udover aktive medlemmer kan foreningen optage passive medlemmer til et årligt kontingent af minimum 50 kr. Der optages nye medlemmer den første måned efter sæsonstart, og en måned efter nytår. Optagelse derudover sker ved henvendelse til dirigenten.

§ 6. Bestyrelsen.
Bestyrelsen består af 6 medlemmer (formand, kasserer, 3 bestyrelsesmedlemmer og en suppleant). På foranledning af bestyrelsen kan korlederen deltage i bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen på den årlige generalforsamling. Ulige årstal vælge formand og et bestyrelsesmedlem. Lige årstal vælges kasserer og bestyrelsesmedlemmer.

Hvert år vælges en 1 suppleant, 1 revisor samt en revisorsuppleant.

Formanden og kassereren tegner foreningen over for Horsens Kommune og er ansvarlig  for foreningens økonomi. Kassereren fører foreningens regnskab, og er i forhold til banken, ansvarlig for økonomiske transaktioner som ind- og udbetalinger.
Medlemmer har til enhver tid ret til at foretage eftersyn af kassen. Foreningens kassebeholdning må ikke overstige 1000,00 kr. Beløb over indsættes i banken.

Formanden drager omsorg for foreningens funktioner f.eks. korrespondance, nedsættelse af udvalg, indkaldelse til Generalforsamling m.m.
Kassereren fører foreningens regnskab, fremlægger det reviderede regnskab på den ordinære Generalforsamling og giver en oversigt over foreningens økonomiske status.

§ 7. Protokol
Protokol indeholder referater fra bestyrelsesmøder og fremlægges på begæring..

§ 8. Generalforsamlingen
Der indkaldes med mindst 14 dages varsel til den ordinære Generalforsamling.
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i foreningens anliggender.
Der holdes én ordinær Generalforsamling årligt i januar måned. Ekstraordinær Generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen eller mindst halvdelen af de aktive sangere kræver dette.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. Alle afstemninger sker ved håndsoprækning, når ikke andet er forlangt.

§ 9. Vedtægter
Kopi af vedtægter til alle medlemmer ved indmeldelse og efter en eventuel ændring, dog senest 3 uger før Generalforsamling.

§ 10. Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør
Opløsning af Ibena-Koret skal ske hvis medlemstallet i koret bliver mindre end 12 deltagere.

På den ekstraordinære Generalforsamling kan Ibena-Koret nedlægges, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

I tilfælde af Ibena-Korets opløsning, tilfalder foreningens eventuelle aktiver Horsens Kommunes Musikskole.

Horsens 2. Februar 2015.